کمیساریا در استرالیا

نقش کمیساریا در استرالیا چیست؟

دولت استرالیا کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 آن را امضا نموده و متعهد به پیروی از استانداردهای بین المللی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان است. افراد متقاضی پناهندگی در استرالیا موضوع قوانین ملی و رویه های پناهندگی  موجود هستند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نقشی نظارتی در رابطه با اجرای کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان در استرالیا دارد.

نمایندگی منطقه ای کمیساریا در کانبرا

نمایندگی منطقه ای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کانبرا مستقر است و مسئول ارتقاء و حمایت از حقوق پناهندگان در این منطقه، شامل این نواحی، است:  استرالیا، جزایر کوک، ایالت فدرال میکرونزی، فیجی، کیریباتی، جزایر مارشال، نائورو، نیوزیلند، نیو، پالائو، پاپوآ نیو گینه، ساموآ، جزایر سلیمان، تونگا، تووالو و وانوتو.

تلفن: 9100 6281 2 (61)
ایمیل: [email protected]
وب سایت: www.unhcr.org/en-au
آدرس: Mail: 14 Kendall Lane، Canberra ACT 2601

لطفا توجه داشته باشید که ملاقات تنها با در دست داشتن وقت قبلی ممکن است.