خدمات ضروری

پلیس، آتش نشانی و آمبولانس

تلفن: 000

Healthdirect

مشاوره تلفنی شبانه روزی در امور مربوط به سلامت توسط پرستاران دارای پروانه
تلفن: 222 022 1800
وب سایت: www.healthdirect.gov.au

Lifeline

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای حل بحران
تلفن: 14 11 13

Kid’s Helpline

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای حمایت از افراد 5 تا 25 ساله
تلفن: 1800 55 1800

Beyondblue

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای افسردگی، اضطراب و مسائل مربوط به آن
تلفن: 4636 22 1300

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)