خدمات ضروری

پلیس، آتش نشانی و آمبولانس

تلفن: 000

Healthdirect

مشاوره تلفنی شبانه روزی در امور مربوط به سلامت توسط پرستاران دارای پروانه
تلفن: 222 022 1800
وب سایت: www.healthdirect.gov.au

Lifeline

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای حل بحران
تلفن: 14 11 13

Kid’s Helpline

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای حمایت از افراد 5 تا 25 ساله
تلفن: 1800 55 1800

Beyondblue

مشاوره تلفنی شبانه روزی برای افسردگی، اضطراب و مسائل مربوط به آن
تلفن: 4636 22 1300