انواع محافظت از پناهجویان و پناهندگان

در دو وضعیت حقوقی محافظت بین المللی در اوکراین میسر میشود. 1. وضعیت پناهندگی 2. وضعیت شخصی که نیازمند محافظت تکمیلی می­باشد

پناهجو کیست؟

پناهجو شخصی است که میل خود را برای درخواست پناهجویی از طریق تسلیم اسناد درخواست پناهجویی به مراجع دولتی اعلام کرده باشد.

پناهنده کیست؟

در راستای قوانین بین المللی، قانون اوکراین پناهنده را شخصی تعریف میکند که:

  • شهروند اوکراین نباشد و
  • بخاطر ترس موجه از مورد آزار و اذیت قرارگرفتن، به دلیل نژاد، دین، ملیت یا شهروندی، عضویت در گروه اجتماعی خاص، و یا عقیده سیاسی خارج از کشور ملیت/شهروندی اش قرار دارد و
  • نمیتواند، یا بموجب همین ترس، نمیخواهد خود را تحت محافظت آن کشور قرار دهد

چه کسی برای دریافت وضعیت محافظت تکمیلی واجد شرایط است؟

قوانین اوکراین، کسی را که نیازمند وضعیت محافظت تکمیلی است، اینگونه تعریف میکند. کسی که پناهنده نیست ولی به خاطر تهدیدی برای جان، امنیت، و یا آزادی اش در کشور مبدا، بعلت مجازات اعدام، شکنجه، رفتارهای غیر انسانی و پست، مجازات یا خشونت عمومی در وضعیت جنگ داخلی و خارجی، و یا سوء استفاده سیستماتیک از حقوق بشر، به محافظت نیاز دارد.

مسئولیت تدارک وضعیت محافظت و کمک به پناهجویان و پناهندگان، در دست دولت اوکراین می باشد. این مطابق با الزامات پذیرفته شده توسط اوکراین در تصویب کنوانسیون 1951 پناهندگان است. حق اعطای محافظت بین المللی در اوکراین (شامل وضعیت پناهندگی ویا محافظت تکمیلی) تنها در دستان سرویس مهاجرت دولتی میباشد.

هدف اصلی UNHCR در اوکراین کمک به دولت این کشور در حفاظت از حقوق پناهجویان و پناهندگان و همچنین ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی رایگان به کسانی است که برای پناهجویی در اوکراین درخواست میدهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از بروشور پناهجویی به لینکهای زیر مراجعه کنید: