UNHCR

پناهندگان و پناهجویان بطور معمول در محل سازمانهای همیار پذیرفته می­شوند.

اطلاعات مربوط به حیطه کاری و محل آنها در نقشه قابل مشاهده است.

UNHCR در روزهای چهارشنبه بین ساعت 10:00 تا 13:00 و 14:00 تا 17:00 به پناهندگان مشاوره تلفنی ارائه مینماید. تلفن
+38 (044) 288 94 24, +38 (044) 288 96 86

عناوین زیر در مشاوره تلفنی پوشش داده میشود:

  • اطلاعات در خصوص برنامه های کمکی UNHCR
  • انتقادات و پیشنهادات
  • اطلاعات در خصوص برنامه های کمکی سازمانهای همیار UNHCR

در شرایط اضطراری پناهندگان میتوانند در تمامی روزهای کاری با UNHCR تماس بگیرند.

درخواست وقت ملاقات با UNHCR و یا تقاضاهای خاص باید به صورت کتبی به آدرس پستی دفتر UNHCR ارسال گردد و یا ایمیل شود. [email protected] و [email protected]
آدرس16, Lavrska St., Kyiv, 01015

خارج از ساعات کاری UNHCR میتوانید مستقیما با سازمانهای همیار در ارتباط باشید. البته موارد امنیتی و جانی که با دلیل و مدرک قابل اثبات است، شرایط اضطراری در نظر گرفته شده و از این قاعده مستثنی هستند.

خواهشمند است آدرس پستی یا ایمیل خود را در مکاتبات مشخص نمایید. مکاتبات بطور معمول در دو ماه پاسخ داده میشوند. اگر فاقد آدرس پستی معمول هستید، یکی از دفاتر همیار UNHCR را برای دریافت نامه معرفی کرده و تلفن خود را نیز اعلام نمایید. لطفا در نظر داشته باشید تمامی موارد ارسالی لزوما پاسخ داده نمیشوند.