راه حلهای درازمدت برای پناهندگان

اسکان مجدد، ادغام در جامعه محلی، بازگشت داوطلبانه سه راه حل ماندگار است که UNHCR به دنبال دستیابی به آنهاست.