درباره UNHCR اوکراین

آژانس پناهندگان ملل متحد در سال 1994 در اوکراین آغاز به کار کرد. در سال 2002، اوکراین کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 را به تصویب رسانید. در 2011، قانونی تصویب شد که رفتار با پناهندگان و سایر اشخاص مربوطه را تنظیم میکرد. در سال 2013، اوکراین دو کنوانسیون UN را در خصوص اشخاص بی وطن (1954) و کاهش آن (1961) را به تصویب رسانید. نقش UNHCR در اوکراین توصیه و کمک به دولت و همچنین کنترل کردن اجرای وظایف بین المللی کشور در خصوص محافظت از پناهندگان است.

راستای اصلی فعالیتهای UNHCR عبارت اند از:

  • دفاع از سیستم و قوانین پناهجویی موثر در راستای استاندارد های بین المللی
  • مطمئن شدن از محافظت تمامی اشخاص مورد اهمیت
  • حمایت از اتکا به نفس، ادغام در جامعه، و کمک به بازگشت داوطلبانه
  • ایجاد فضای انسان دوستانه برای آوارگان داخلی و پناهجویانی که در زمینه حرکتهای مهاجرتی مختلط قرار دارند.
  • مقابله و جلوگیری از بی وطن بودن
  • کمک به آسیب پذیر ترین پناهندگان، پناهجویان و آوارگان داخلی
  • آموزش به مقامات دولتی و سازمانهای جامعه مدنی درگیر در پناهندگی و محافظت از IDP
  • فعالیت های طرفدارانه با هدف بهتر کردن محافظت از پناهندگان و مقابله با نژادپرستی و بیگانه هراسی

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان

نمایندگی اوکراین

آدرس: 16, Lavrska St., Kyiv, 01015, Ukraine موقت بسته
تلفن: +38 (044) 288 9710
فکس: +38 (044) 288 9850
ایمیل: [email protected]
وبسایت: www.unhcr.org/ua
فیسبوک:  @UNHCRKyiv
توییتر: @unhcrukraine

اطلاعات کشور

آخرین گزارش پناهندگی در اوکراین