الحاق خانواده پناهنده

وحدت خانواده یکی از حقوق مهم بشری است. اگر شما قبل از یا در طول پرواز خود از خانواده‌تان جدا شده‌اید، می‌توانید تحت شرایط خاص برای ملحق شدن آنها به خود در UK تقاضا دهید. اینکه خانواده‌تان می‌تواند به شما ملحق شود یا خیر در نهایت به نوع وضعیت قانونی که به شما اعطا شده و ماهیت رابطه شما بستگی دارد.

وزارت کشور UK ، که یک نهاد دولتی UK است، به درخواست‌های الحاق خانواده رسیدگی می‌کند.


اطلاعات مرتبط

<< بازگشت به صفحه اصلی UK >> در صفحه Help ما یک کشور دیگر انتخاب کنید