پذیرش در آلمان

اصولا هر فردی که می خواهد وارد آلمان شود نیاز به روادید دارد. برای دریافت آن باید قبل از ورود به کشور در یکی از نمایندگی های آلمان در خارج تقاضای اعطای روادید شود. روادید فقط به منظور اهداف مشخصی صادر می شود – مثلا چنانچه شما بخواهید در آلمان مشغول به کار شوید – و فقط در صورتیکه شما حائز شرایط ویژه ایی باشید. شما در خارج از کشور نمی توانید درخواست پناهندگی کنید. برای درخواست پناهندگی شما باید در آلمان حضور داشته باشید.
پناهندگان امکانات ویژه ایی برای ورود به آلمان دارند. فرایند اسکان مجدد و برنامه های پذیرش انسان دوستانه جزو آن امکانات محسوب می شوند. بستگان نزدیک می توانند روادید به منظور به همدیگر پیوستن خانواده دریافت کنند، چنانچه اعضاء خانواده از قبل به عنوان پناهنده در آلمان زندگی کنند.