مدارک اقامت

اسناد گوناگونی وجود دارند، که وضعیت اقامت شما را تصدیق می نمایند و شما در جریان ورودتان به آلمان و اقامتتان می توانید با آنها مواجه بشوید. این امر مهم است، که شما با فرق این مدارک آشنایی داشته باشید، زیرا با هر کدام از این مدارک حقوق و وظایف مختلفی مرتبط می شوند.


روادید (ویزا)

اصولا هر فردی که می خواهد به آلمان سفر کند نیاز به روادید (ویزا) دارد. این روادید با هدف مشخصی صادر می شود، مثلا برای کار، برای به همدیگر پیوستن خانواده یا به دلایل انسان دوستانه. چنانچه شما با یک برنامۀ ویژۀ پذیرش وارد آلمان می شوید – من باب مثال توسط یک برنامۀ اسکان مجدد یا یک برنامۀ پذیرش انسان دوستانه – نمایندگی آلمان در خارج کشور برای شما روادیدی را برای این مقصود صادر می کند، تا شما بتوانید با آن مدرک به صورت قانونی به آلمان سفر نمایید. آن ادارۀ خارجیان که مسئول شما می باشد برایتان اجازۀ اقامت برای طول مدت حضورتان در آلمان صادر می نماید. شما نمی توانید در آنجا روادید برای درخواست پناهندگی تقاضا کنید. درخواست پناهندگی را فقط می توانید شخصا در آلمان تقدیم کنید.


مدرک ورودی

چنانچه شما بدون روادید وارد کشور آلمان شوید و اینجا درخواست پناهندگی کنید، بعد از ورودتان به آلمان در اقامتگاه پذیرش اولیه یک مدرک ورودی دریافت می کنید. این مدرک ورودی شامل مشخصات شخصی شما و یک عکس می باشد. با دریافت مدرک ورودی شما می توانید در قبال اداره های دولتی ثابت کنید، که تا انجام درخواست رسمی در ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگی به صورت قانونی در آلمان اقامت می کنید. مدرک ورودی فقط تا موقعیکه شما در ادارۀ فدرال درخواست پناهندگی نمودید، معتبر است.


پناهندگی درخواست دراثنای موقت اقامه اجازه

به محض اینکه شما در ادارۀ فدرال تقاضای پناهندگی نمودید، پناهندگی درخواست دراثنای موقت اقامه اجازه
را دریافت می نمایید. در این مقطع زمانی دیگر اعتبار مدرک ورودی باطل می شود. گواهی اجازۀ اقامت دراثنای موقت پناهندگی درخواست نشان می دهد که شما برای تمام مدت فرایند پناهندگی تان اجازۀ حضور در آلمان را دارید.


اجازۀ اقامت

چنانچه تقاضای پناهندگی شما با موفقیت پذیرش یافت، اجازۀ اقامت دریافت می کنید. این در همۀ مواردی صدق می کند که ادارۀ فدرال تصمیم مثبت بگیرد – یعنی در مورد به رسمیت شناختن یک پناهجو به عنوان پناهنده طبق قانون اساسی آلمان، پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو یا محق حمایت ثانوی است یا اینکه ادارۀ فدرال منع اخراج ملی تشخیص بدهد. اجازۀ اقامت فقط با محدودیت زمانی صادر می شود. افرادی که پناهنده طبق قانون اساسی آلمان و پناهنده بر مبنای کنوانسیون پناهندگی ژنو محسوب می شوند، اجازۀ اقامت سه ساله می گیرند، و افرادی که از حمایت ثانوی برخوردار می شوند و اشخاصی که اقامت منع اخراج ملی دریافت نموده اند، اجازۀ اقامت یک ساله می گیرند.


اجازۀ اقامت اسکان دائم

با دریافت اجازۀ اقامت اسکان دائم شما می توانید برای مدت نامحدود در آلمان بمانید. دریافت این نوع حمایت بستگی به شرایط ویژه ایی دارد – مثلا اینکه شما بایستی تا به حال مدت مشخصی را در آلمان زندگی کرده باشید و معاش خود را تامین کنید و به زبان آلمانی مسلط باشید.


تعلیق موقت

چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شود، شما قاعدتا موظف هستید که کشور را ترک کنید. چنانچه دلایل ویژه ایی عامل بازدارندۀ خروج شما باشد، ادارۀ اتباع خارجیان می تواند تعلیق موقت اعطا کند. البته با دریافت تعلیق موقت نیز همواره موظف به خروج از آلمان خواهید بود. البته نمی شود شما را در طول این مدت اخراج نمود.