حقوق و وظایف

شما در طول مدت بعد از فرایند پناهندگی خود یک سری حقوق و وظایف دارید. این حقوق و وظایف  به وضعیت اقامت شما گره خورده اند و به خیلی از حوزه های زندگی روزمره تاثیر می گذارند – از پیدا کردن مسکن گرفته تا کار. هر فردی که در آلمان حضور دارد، موظف می باشد که قوانین و مقررات آلمان را رعایت کند. این امر جدا از تابعیت هر فردی لازم الاجرا می باشد.