بازگشت داوطلبانه

اصولا امکان بازگشت داوطلبانه همیشه وجود دارد. خیلی از پناهندگان به مجرد اینکه دیگر هیچ بیمی نداشته باشند که تحت تعقیب قرار می گیرند، با میل می خواهند به میهن خود برگردند. افراد دیگری هم حتی قبل از اینکه فرایند پناهندگی شان به پایان رسیده باشد، مایلند که به میهن خود بازگردند.

افرادی که درخواست پناهندگی شان قطعا رد شده است، قاعدتا موظف هستند که از کشور خارج شوند. البته برای آنها هم این امکان وجود دارد که داوطلبانه تا وقت معینی کشور را ترک کنند. فقط چنانچه فردی کشور را داوطلبانه ترک نکند، او می تواند بالاجبار به کشور خود برگردانده شود.

جمهوری فدرال آلمان همراه با شرکای گوناگونی، از افرادی که داوطلبانه به میهن خود باز می گردند پشتیبانی می کند. چنانچه شما به اندازه کافی بودجۀ مالی برای خروج از کشور ندارید، می توانید درخواست کمک مالی کنید. برنامۀ امدادی بشر دوستانه REAG/GARP   پرداخت هزینۀ حمل و نقل و کمک هزینه برای سفر را به عهده می گیرد و به تبعه های کشورهای خاصی برای آغازی نوین کمک مالی می رساند. این برنامه توسط سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) اجرا می شود. هیچ حق قانونی برای پذیرش در این برنامه وجود ندارد.

سایر اطلاعات در بارۀ برنامه های حمایت از بازگشت را در تارنامۀ (سایت) ادارۀ فدرال می یابید.

چنانچه شما به کمک برای بازگشت نیاز دارید، می توانید به اداره های مشاورتی ویژه ایی رجوع نمایید. فهرست مراکز مشاورتی که در نزدیکی شما قرار گرفته است اینجا می یابید.

برای کشورهای خاصی برنامه های بازگشت ویژه ایی وجود دارد، مثلا برای کوزوو یا عراق شمالی. این برنامه ها بایستی به افرادی که به کشور خود باز می گردند کمک رسانی کند، تا آنها بتوانند از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در میهن خود از عهدۀ مشکلات روزمره بر آیند. سایر اطلاعات را در در تارنامۀ سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) می یابید. (http://germany.iom.int/)