از کجا می توانم کمک دریافت نمایم؟


اداره های دولتی

ادارۀ فدرال برای مهاجرت و پناهندگان (بامف، (BAMF) اداره ایی است که در آلمان در مورد درخواست پناهندگی تصمیم می گیرد. این اداره در تارنمای خود اطلاعات وسیعی ارائه می نماید.

بامف اداره های محلی نیز در تمام آلمان دارد.

وزارت خارجۀ آلمان منبع اطلاعاتی مهمی در خصوص موضوع فرار و پناهندگی می باشد. این وزارتخانه در تارنمای خود یک سرویس تلفنی برای شهروندان دارد.

دفتر دولت شهر برلین در تارنمای خود اطلاعات عمومی برای پناهندگان و پناهجویان در برلین ارائه می نماید. بخشی از این اطلاعات برای مناطق دیگر آلمان نیز اهمیت دارد.


سازمان های غیر دولتی

شما در جستجوی مشاوری هستید که از صلاحیت حرفه ایی حقوقی برخوردار است؟ در تارنمای اتحادیۀ اطلاعاتی پناهندگی و مهاجرت شما می توانید یک بانک اطلاعاتی گسترده که در آن مراکز مشاوره از تمام آلمان درج شده است، پیدا نمایید. (https://adressen.asyl.net/) این اتحادیۀ اطلاعاتی از سازمان هایی تشکیل می شود که در زمینه های کاری امور پناهندگان و مهاجرت فعالیت می کنند، مانند صلیب سرخ آلمان، عفو بین الملل و یک شریک مهم دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.

شما مایل هستید که اطلاعاتی در بارۀ امکانات الحاق خانواده کسب نمایید؟ چنانچه شما پرسش هایی در خصوص موضوع الحاق خانواده داشته باشید، می توانید در تارنمای اتحادیۀ اطلاعاتی پناهندگی و مهاجرت آدرس مسئولان ذیصلاح را پیدا کنید.

کنفرانس مشاوران حقوقی (RBK) اتحادیه ای است که عده ایی از وکلایی را که در رابطه با حقوق پناهندگی تخصص دارند در بر می گیرد. این وکلا در آلمان مشاورۀ حقوقی برای پناهندگان و پناهجویان ارائه می دهند و به این صورت با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و با بنیادهای رفاهی مانند اتحادیۀ کاریتاس (DCV) ، صلیب سرخ آلمان (DRK) و دیاکنی آلمان همکاری بسیار نزدیک دارند.

شوراهای ایالتی امور پناهندگان (http://www.fluechtlingsrat.de/) به منزلۀ نمایندگی های مستقلِ سازمان های پناهندگی، گروه های حمایت کننده و گروه های عملیاتی همبستگی که از سوی مردم برای پیشبرد خواستهای پناهندگی تشکیل شده اند، محسوب می شوند. شما می توانید در سایتی که یک دید کلی از رئوس مطالب ارائه می نماید یک ایالت را انتخاب نمایید تا به بخشی که در آن نهاد های خدمات مشاورتی ذیریط درج شده است، برسید.


خدمات اطلاعاتی – آنلاین در باره تمام جوانب زندگی در آلمان