موسسات همکار

لطفاً توجه داشته باشید که موسسات و سازمان های ذکر شده در زیر)به جز PSDA در برخی موارد(  خدمات رایگان را به پناهجویان ارائه می دهند.


بخش حفاظت بین المللی اداره مهاجرت وزارت امور داخلی گرجستان

 آژانس دولتی اصلی است که پناهجویان را ثبت می کند و روند پناهندگی را به انجام می‌رساند. شماره تلفن: +995 598 08 00 97

آدرس: جورجیا ، تفلیس ، 0186 ، خیابان میشل کوچه MIKHEIL GAKHOKIDZE شماره 16

09:00 – 18:00  دوشنبه تا جمعه : ساعت کار

سایت اینترنتی: http://mra.gov.ge

[email protected] :پست الکترونیک

 

 


دفتر دفاع عمومی گرجستان - (PDO) بازرس

یک نهاد قانونی است که بر حفاظت از حقوق و آزادی های حقوق بشر در حوزه قضایی خود در قلمرو گرجستان نظارت می‌کند. اگر فکر می کنید که حقوق شما در گرجستان به طور کامل رعایت نشده است، ممکن است به PDO مراجعه کنید. شماری تماس اضطراری: 1481 (24 ساعت هفته قابل دسترسی)آدرس: شماره150 ، خیابان داوید اقماشنبلی ،0112 ،تفلیس، گرجستان

[email protected] :پست الکترونیک


آژانس توسعه خدمات عمومی (PSDA)

این اداره اصلی دولتی است که تحت وزارت دادگستری مسئول صدور گواهینامه ها و اسناد مربوط به اقامت شما در گرجستان است.

 

شماره تماس اضطراری(+ 995 32) 2 40 10 10 :

سالن خدمات عمومی:  (+ 995 32) 240 54 05

آدرس: پلاک  2 خیابان ساناپیرو، تفلیس، گرجستان

سایت اینترنتی:  http://psh.gov.ge

پست الکترونیک[email protected]; [email protected] :

 

لطفا توجه داشته باشید که خدمات زیر ارائه شده توسط PSDA رایگان نمی باشد:

  • اعطای اجازه اقامت کاری، تحصیلی، اجازه اقامت برای پیوستن به خانواده، اجازه اقامت شهروند سابق، اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت سرمایه گذاری یا سند مهاجرت خردسال
  • ثبت ازدواج با مراسم ویژه جشن، ثبت نام ازدواج خارج از ساختمان شعبه آژانس
  • صدور گواهینامه از طریق آپوستیل یا قانونی کردن یک سند واحد
  • غلط گیری، تصحیح و/ یا اضافات در اقدامات مدنی
  • ثبت نام تغییر نام یا نام خانوادگی
  • اعطای تابعیت طبق روال معمول / روال ساده شده / روال ویژه، طبق مراحل ترمیم، به استثناء
  • غیر ملی‌ سازی، ترک شهروندی، تعیین وضعیت افراد بی تابعیت

خدمات حقوقی گرجستان (LAS)

LASنهاد تحت قانون عمومی است که مشاوره قانونی را ارائه می دهد، اسناد حقوقی را تهیه می کند و به صورت رایگان وکالت دادگاه در پرونده های کیفری، مدنی و اداری، از جمله مراحل پناهندگی را ارائه می دهد. شماره تلفن: (+995 32) 292 00 55  آدرس: شماره 14، خیابان تامار مپه ،0112 ،  تفلیس، گرجستان

[email protected] :ایمیل


حقوق جورجیا (Rights Georgia)

 

یک شریک UNHCR است که به پناهجویان و پناهندگان در گرجستان کمک حقوقی رایگان ارائه می کند.

شماره اورژانس: (+995) 593 111 405

شماره تلفن: (+995 32) 299 88 56

آدرس:

شماره ۱۱۸ خیابان ژولیوس شارتاوا

ورودی شماره ۳

طبقه سوم

کدپستی ۰۱۷۹ تفلیس گرجستان

10:00-19:00 : دوشنبه تا جمعه ساعت کار

[email protected]:ایمیل

آدرس اینترنتیwww.rights.ge :

مراحل درجواس ت پناهندگی در گرجستا ن


World Vision International

همکار UNHCR است که در زمینه فعالیت های بسیج جامعه برای پناهجویان و پناهندگان در گرجستان فعالیت می کند.

شماره تلفن:  : +995 577045645

آدرس: خیابان Zhiuli Shartava 67b. ، تفلیس، گرجستان

سرویس مرکز مولتی

بسیج و مشارکت اجتماعی


سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

IOM برای بازگشت داوطلبانه و همچنین به افرادی که در بازداشت هستند کمک می کند. شماره تلفن: (+995 32) 225 22 16آدرس: شماره 12، خیابان تنگیز ابولادزه، بن بست اول ،0162 ،تفلیس، گرجستان

[email protected] :ایمیل

آدرس اینترنتی: www.iom.ge


خدمات اضطراری

مرکز واکنش اضطراری (پلیس گشت، آتش نشانی / امداد و نجات پزشکی)  112