برنامه اسکان مجدد

اسکان مجدد انتقال پناهندگان از کشور پناهندگی به کشور دیگری است که موافقت خود را برای پذیرش آنها اعلام کرده است و در نهایت به آنها اقامت دائم می‌‌دهد. اسکان مجدد یک حق نیست. کشورهای اسکان مجدد سالانه تعداد محدودی امکان اسکان مجدد را ارائه می دهند که کمتر از 1 درصد از جمعیت پناهندگان در سراسر جهان از آن سود می برند.

اسکان مجدد راه حلی است که فقط برای پناهندگان در شرایط خاص صدق می کند، با اولویت به کسانی که آسیب پذیرترین آنها قلمداد می شوند یا جدی ترین نیازهای محافظت را دارند.

برنامه های حمایت مالی خصوصی در کشورهای اسکان مجدد خارج از دستورالعمل UNHCR هستند و ما درگیر چنین درخواست هایی برای اسکان مجدد نیستیم. شما باید حامی مالی خود را راهنمایی کنید تا تا سوالات خود را با مقامات کشور اسکان مجدد مطرح کنند. همچنین می توانید به سفارت کشور اسکان مجدد مراجعه کنید تا در مورد گزینه های حمایت مالی خصوصی که می توانند از طرف شما پیشنهاد شوند اطلاعات بیشتری کسب کنید.