حقوق و مسئولیت های دارنده وضعیت

افرادی که بی‌ تابعیتی آنها در گرجستان به رسمیت شناخته شده (دارندگان وضعیت بی تابعیتی) از حقوق، آزادی ها و تعهدات برابر با شهروندان گرجستان، به استثنای عضویت و مشارکت در انجمن های سیاسی، حق رأی یا انتخاب شدن، و امکان کار در خدمات عمومی، برخوردار می شوند.

  • دارندگان وضعیت بی تابعیتی برای مدت سه سال اجازه اقامت و یک کارت شناسایی دریافت می کنند.
  • در صورت درخواست، دارنده وضعیت بی تابعیتی یک مدرک مسافرتی (گذرنامه) نیز برای سفر به خارج از کشور دریافت می کند.
  • دارنده وضعیت بی تابعیتی حق دارد بعد از 10 سال اقامت قانونی و پی در پی در گرجستان، درخواست تابعیت گرجستان را بدهد.