حقوق و وظایف بعد از به رسمیت شناخته شدن

اگر سرویس مهاجرت دولتی شما را به عنوان پناهنده یا شخص نیازمند حمایت تکمیلی در اوکراین بازشناخت، شما دارای حقوق مشابه شهروندان اوکراین خواهید بود. که شامل حرکت آزاد و انتخاب محل سکونت، تحصیلات، کمکهای درمانی، بیمه و مراقبتهای بهداشتی، پیوستن خانواده، ازدواج، کار و فعالیت تجاری، مزایای اجتماعی و کمکهای حقوقی خواهد بود. در این حالت شما همچنان به رعایت قانون اساسی و مقرارت اوکراین متعهد خواهید بود.

SMS برای شما یک گواهی صادر خواهد کرد که طی آن وضعیت شما به عنوان پناهنده یا شخص نیازمند حمایت تکمیلی اعلام خواهد شد. بر اساس این مستند شما امکان اقامت قانونی در اوکراین برای مدت نامحدود خواهید داشت مگر اینکه شرایطی وجود داشته باشد که وضعیت پناهندگی یا شخص نیازمند حمایت تکمیلی را از دست بدهید. شما همچنین میبایست هرگونه تغییر آدرس در اوکراین را به اطلاع SMS برسانید و هر پنج سال یکبار اعتبار گواهی خود را به عنوان پناهنده یا شخص نیازمند محافظت تکمیلی تمدید نمایید.

به اعضای خانواده شما که در اوکراین حضور دارند، شامل همسر، فرزندان زیر هجده سال، والدین ناتوان از کار و هر شخص دیگری که تحت کفالت شما قرار دارد، نیز وضعیت پناهندگی یا شخص نیازمند حمایت تکمیلی اعطا خواهد شد. درصورتی که اعضای خانواده شما در کشور دیگری اقامت دارند، میتوانید برای ملحق شدنشان به شما درخواست دهید. درصورتی که وضعیت پناهندگی دارید، میتوانید بعد از سه سال برای شهروندی اوکراین درخواست دهید.