حمایت های بین المللی در ترکیه

حمایت بین‌المللی عنوانی است که به پناهنده ها، پناهنده‌های مشروط و یا به کسانی‌ که تحت قوانین حمایتی و کمکی‌ کشور ترکیه قرار می گیرند اعطا می شود.

شما می توانید درخواست خود برای حمایت‌ بین‌المللی را نزد استانداری استان خود انجام دهید. اگر شما درخواست خود برای حمایت‌ بین‌المللی را نزد بخش‌های اجرایی قوانین (چه در داخل کشور و چه سر مرز) تحویل دهید، درخواست شما بلافاصله به استانداری گزارش می شود. شما می توانید درخواست حمایت‌ بین‌المللی را از طرف اعضاء خانواده ی همراهتان، مشروط به اینکه دلایل این درخواست زمینه ی مشابه با درخواست شما داشته باشد، ارائه دهید. توجه داشته باشید که برای ثبت نام از طرف اعضاء بزرگسال خانواده رضایت آنها نیاز است.

با ثبت نام نزد استانداری برای دریافت حمایت‌ بین‌المللی، شما دیگر برای ورود غیر متعارف (غیر قانونی) به ترکیه یا اقامت غیر متعارف (غیر قانونی) مورد اتهام قرار نخواهید گرفت، البته مادامی که دلیل موجهی برای این ورود و یا اقامت وجود داشت باشد.

مصاحبه ی تعیین و تشخیص وضعیت شما با مقامات ترکیه

مقامات ترک وظیفه ی اولیه برای دریافت و ارزیابی درخواست شما برای حمایت‌ بین‌المللی را بر عهده دارند.

هنگام ثبت نام در اداره امور مهاجرت استانی، اطلاعاتی‌ مبنی بر اینکه چرا کشور مبدأ، یا محل اقامت قبلی‌ خود را ترک کرده اید، تجربیات شما بعد از خروج و حوادثی که منجر به درخواست و ثبت نام شده اند را ارائه خواهید داد. در طول ۳۰ روز (پس از ثبت نام) یک مصاحبه ی رو در رو با شما انجام خواهد شد. مصاحبه‌های اضافی نیز در صورت نیاز انجام خواهند شد. قوانین ملی‌ ایجاب می‌کند که محرمانه ماندن (اطلاعات شما) محترم شمرده شود.

ارزیابی درخواست شما در ظرف کمتر از شش ماه پس از ثبت نام نزد اداره کّل امور مهاجرت انجام می‌پذیرد. روند تصمیم‌گیری‌ برای هر فرد جداگانه انجام می شود؛ درخواست‌هایی که از طرف خانواده ارائه شده باشند یک پرونده در نظر گرفته می شوند و تصمیمی که برای آن پرونده گرفته می شود برای تمامی اعضای خانواده معتبر است. در روند تصمیم گیری، شرایط شخصی‌ و وضعیت کنونی‌ شما در کشور مبدأ یا محل سابق اقامت شما در نظر گرفته می شود.


اطلاعات مرتبط

ثبت نام و مراحل مصاحبه ی تعيين پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
ثبت نام نزد مقامات تركيه
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه