برنامه زبان گرجی

تجربه نشان می دهد که مهارت های زبان محلی برای ادغام اجتماعی و اقتصادی محلی مردم بسیار مهم است.

کلاس های زبان گرجی در مناطق زیر ارائه می شود:

– مرکز دولتی ادغام اجتماعی (تفلیس)

– Multi-Service Center توسط World Vision International (تفلیس)

اگر شما در مرکز پذیرش مارتکوپی زندگی می کنید، دوره های آموزش زبان گرجی به طور مستقیم در مرکز برگزار می شود.

دوره های موجود در کلیه مکان های فوق ذکر شده بصورت رایگان ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به دفتر سازمان سازمانهای همکار مراجعه کنید.