درخواست پناهندگی در حال گذراندن حبس

اگر بازداشت شده باشید / آزادی شما در گرجستان محدود شده باشد و مایل به درخواست پناهندگی هستید، می توانید این اقدمات را انجام دهید:

  • نوشتن نامه ای کوتاه به زبانی که بتوانید به طور مؤثر با آن ارتباط برقرار کنید. به روشنی بیان کنید که می خواهید در گرجستان برای پناهندگی اقدام کنید، شما چه کسی‌ و در کجا هستید و دلایل تان برای درخواست پناهندگی چیست.
  • ارسال این نامه به طور مستقیم به بخش حمایت بین المللی وزارت مهاجرت تحت وزارت امور داخلی، از طریق پست محرمانه از بازداشتگاه.
  • در صورت لزوم از مددکاران اجتماعی یا کارمندان بازداشتگاه بخواهید در نوشتن یا ارسال نامه به شما کمک کنند.

اطلاعات مربوطهجزوه اطلاعات پناهندگی در گرجستان English | русский | عربى | فارسی Türk