درباره UNHCR در گرجستان

آژانس پناهندگان سازمان ملل در سال 1993 حضور خود را در گرجستان ثبت کرد. در سال 1999، گرجستان کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 آن را تصویب کرد. در سال….. گرجستان قانونی‌ را در حمایت ازپناهندگان و افرادی که به دنبال حفاظت بین المللی هستند تصویب کرد. در سال 2011 ، گرجستان به کنوانسیون 954 سازمان ملل مربوط به وضعیت افراد بی تابعیت پیوست.

نقش UNHCR درگرجستان حمایت و کمک مستمر به دولت در ارتقاء کیفیت تعیین وضعیت پناهندگان، ترویج اصلاحات برای هماهنگی بیشتر قانون حاکم بر امور پناهندگان و افراد بی تابعیتمطابق  با استانداردهای بین المللی و نظارت بر اجرای مسئولیت های بین المللی این کشور در مورد حمایت از پناهندگان و افراد بی تابعیت است.

فعالیتهای اصلی UNHCR شامل موارد زیر است:

  • دفاع از یک سیستم و قانون پناهندگی مؤثر مطابق با استانداردهای بین المللی
  • محافظت از کلیه افرادی متقاضی حمایت بین المللی
  • بالا بردن سطح توانایی ادغام در جامعه و خودکفایی
  • ایجاد فضای بشردوستانه برای آوارگان داخلی و پناهجویان در زمینه جنبش های مهاجرت مختلط
  • مبارزه با بی تابعیتی و جلوگیری ازآن
  • ارائه کمک به آسیب پذیرترین پناهندگان، دارندگان وضعیت بشردوستانه و پناهجویان
  • آموزش مقامات دولتی و سازمان های جامعه مدنی در زمینه حمایت از پناهندگان و آوارگان و کاهش بی تابعیتی
  • فعالیت های وکالتی با هدف تقویت حمایت از پناهندگان، و مبارزه با نژادپرستی و بیگانه‌هراسی