تماس با ما

به منظورارتباط با UNHCR برای پشتیبانی و کمک های فردی، از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

 UNHCR گرجستان

آدرس: شمارهa2 ، خیابان الکساندر کازبگی ،0160 ،تفلیس، گرجستان
شماره تلفن: +995 32 2386 202
شماره فاکس: +995 32 2385 422

[email protected] :ایمیل

آدرس اینترنتی: www.unhcr.org
فیس بوک: UNHCRGeorgia @ 
توییتر: UNHCRGeorgia 

برای تمام موارد حفاظتی ، لطفا روز سه شنبه از ساعت 9:03 تا 9:03 با کارماندان حفاظت پناهندگان

شماری تماس اضطراری: +995 577 41 56 10   24)ساعت هفته قابل دسترسی( 
تماس از طریق  WhatsApp و  Viberهم ممکن می‌باشد.