تماس با ما

به منظورارتباط با UNHCR برای پشتیبانی و کمک های فردی، از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

 UNHCR گرجستان

آدرس: شمارهa2 ، خیابان الکساندر کازبگی ،0160 ،تفلیس، گرجستان
شماره تلفن: +995 32 2386 202
شماره فاکس: +995 32 2385 422

[email protected] :ایمیل

آدرس اینترنتی: www.unhcr.org
فیس بوک: UNHCRGeorgia @ 
توییتر: UNHCRGeorgia 

مشاوره فردی، دوشنبه – جمعه بین ساعات  09:30 – 13:00انجام می شود.

شماری تماس اضطراری: +995 577 41 56 10   24)ساعت هفته قابل دسترسی( 
تماس از طریق  WhatsApp و  Viberهم ممکن می‌باشد.