حقوق و مسئولیت های یک جستجوگر وضعیت (SPD)

متقاضیان SDP )افراد بدون مدرک تحت تعیین وضعیت بی تابیعتی) به خدمات دولتی در دسترس مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش، کمک های اجتماعی یا کمک های حقوقی رایگان دسترسی ندارند.

  •   PSDAبه متقاضیان SDP خدمات ترجمه رایگان ارائه می‌‌دهد.
  • متقاضی SDP که بطور غیرقانونی در گرجستان اقامت دارد، این حق را دارد که طی این روند از کشور اخراج نشود.
  • PSDA برای مدت یک سال کارت شناسایی موقت را برای متقاضی SDP صادر می کند.
  • متقاضیان SDP می‌ توانند درخواست خود را در هر مرحله از تعیین وضعیت بدون تابعیتی پس بگیرند .