ጥዕና

ኣነ/ውላደይ/ሰብኣየይ/ሰበይተይ ብኮቪድ-19 ተለኺፈ ኣለኹ ኢለ እንተጠርጢረ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ሚኒስትሪ ጥዕናን ህዝብን ግብጺ፡ ልብወለዳዊ ኮሮናቫይረስ ብዝምልከት ሕቶታትን ኣብ መላእ ግብጺ ሕክምናዊ ሓገዝ ንዝሓትትን ናይ ቴሌፎን መስመር (105 ወይ 15335 ደውሉ) ኣዳልዩ ኣሎ።

እቲ ኣፓርታማ ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ዝጥርጥር ሰብ እየ ዝካፈል። እንታይ ክገብር ይኽእል?

 • ምኽሪ ንምርካብን/ወይ ጉዳዮም ንምሕባርን ናብ መስመር ሓገዝ ሚኒስትሪ ጥዕና (105 ወይ 15335) ክትድውሉ ይግባእ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ብዝተኻእለ መጠን ምሉእ ገዛ ኣየር ክህልዎ (መስኮትካ ክፉት ክኸውንን እንተተኻኢሉ ፋኖታት ምውላዕን) ትምከር።
 • እንተተኻኢሉ ድማ እቲ ብኮቪድ-19 ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ፍሉይ ክፍሊ ክፀንሕን ዘየድሊ ርክብ ክውገድን ይግባእ። ኩሉ ግዜ እንተወሓደ 1 ሜትሮ ርሕቀት ክትሕዝ ፈትን።
 • መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ገዛ እንተተረኺቡ ብቐረባ ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ክልቲኦም እቲ ብኮቪድ-19 ዝተጠርጠረ ሰብ ይኹን እቲ ካልእ ሰብ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ይግባእ።
  ነቲ ማስክ ከተውጽእ ከለኻ፡ ነቲ ናይ ድሕሪት ሰንሰለት ተጠቒምካ ኣእዳው ከይብከልን ኣብ መሸፈኒ ዘለዎ ጽኑዕ ናይ ጎሓፍ መሶብ ብምእታው ብጽሬት ኣውጽኣዮ። ናይ ጨርቂ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ትጥቀሙ እንተኾይንኩም በጃኹም ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ምጥቃምኩም ክትሕጸቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን እንተዘይተረኺቡ፡ እቲ ሕሙም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክስዕል ወይ ምሕንጣስ ኣብ ዘድልዮ እዋን ገጹ ንምሽፋን ቲሹ ወረቐት ክጥቀም ይኽእል። እቲ ሕሙም ነቲ ቲሹ ኣብ ቅድሚ ኣፍንጭኡን ኣፉን ከቐምጦ ኣለዎ።
 • ነቲ ቲሹ ወረቐት ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምቲ እቶም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ዝኣትዉዎ ኣብ መሸፈኒ ዘለዎ ጽኑዕ ናይ ጎሓፍ መሶብ ብምእታው ኣውጽእዎ።
 • ኣእዳውካ ብቐጻሊ ብማይን ሳሙናን ምሕጻብካ ኣረጋግጽ። ኣልኮላዊ መስተ መሰረት ዝገበረ ሳኒታይዘር እንተሃልዩካ፡ እዚኦም እውን ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ።
 • ነቲ መሬት፡ ንመግቢ ዝጥቀመሉ ተሪር ቦታታትን ዝኾነ ካልእ ብተደጋጋሚ ብኢድካ እትትንክፎ ነገራትን ብማይ፡ ሳሙና ወይ መድሃኒት ረኽሲ ብስሩዕ ምጽራይ ኣረጋግጽ።
 • እቲ ብኮቪድ-19 ዝተጠርጠረ ሰብ፡ እተን ዝሓለፋ 3 መዓልታት ብዘይ ሰዓል እንተነይረን እንተወሓደ ድሕሪ 10 መዓልታት ካብ ተነጽሎ ክወጽእ ይኽእል እዩ።

ኮቪድ-19 እንተተረኺበ ክገብሮም ዝግባእ ፍሉያት ስጉምትታት/ጥንቃቐታት እንታይ እዮም?

 • ሃገራዊ ስጉምትታት ህዝባዊ ጥዕና ምላሽ ለበዳ ኮቪድ-19 ንዜጋታት፡ ሓተቲ ዑቕባ፡ ስደተኛታትን ስደተኛታትን ኩሎም ብማዕረ ዝምልከት እዩ።
 • ቅልል ዝበለ ምልክታት ዘለዎ ሰብ እንተወሓደ ን10 መዓልታት ባዕሉ ክግለል ይምከር። እተን ናይ መወዳእታ 3 መዓልታት ብዘይ ሰዓል እንተኾይነን ተነጽሎ ከብቅዕ ይኽእል።
 • ከቢድ ምልክታት ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ሆስፒታል MOHP ክንክን ክረክብ ኣለዎ። ናበይ ክትከዱ ከም እትኽእሉ ንምፍላጥ ብ 105 ወይ 15335 ደውሉ። MOHP ንከቢድ ኮቪድ-19 ብነጻ ናይ ሆስፒታል ክንክን ይህብ።
 • ዝኾነ ሰብ ምስ ሓደ ብኮቪድ-19 ከም ዝተለኽፈ ዝተረጋገፀ ሰብ ርክብ ዝገበረ ሰብ ምልክታት ሕማም እንተሃልይዎ ክጥንቀቕን ከምዚኦም ዝረኣዩ እንተኾይኖም ን10 መዓልቲ ባዕሉ ክነፅል ይግባእ።
 • ዝኾነ ፍሉይ ጸገማት ወይ ለውጢ እንተ ኣጋጢሙኩም፡ በጃኹም ናብ UNHCR መስመር ቴሌፎን። ወይ ንሕክምናዊ መሻርኽቲ ጸብጻብ ኣቕርቡ

ናይ UNHCR ካርድ ስለ ዝጠፍኣኒ/ግዚኡ ስለ ዝሓለፈ ብሓደ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ትካል ኣገልግሎት ተነጺጉ ኣለኹ። እንታይ ክገብር ይኽእል?

ከም ሚኒስትሪ ጥዕና ዝኣመሰሉ ትካላት ህዝባዊ ጥዕና መባእታዊ ትካላት ክንክን ጥዕና፡ መባእታዊ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንምሃብ ኣብ ካርድታት UNHCR ኣይምርምሩን እዮም፡ ንኣገልግሎት ህጹጽ ክፍሊ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን ከምኡ። ኣብ ሆስፒታል ምእታው ዘድልዮ ህጹጽ ኩነታት እንተጋጢሙካን ግዜኡ ዝሓለፎ ናይ UNHCR ካርድ እንተሃልዩካን/ካርድኻ እንተጠፊኡካን፡ ናይ UNHCR ሪፈራል መሻርኽቲ ሴቭ ዘ ቺልድረን ብመንገዲ እቲ ብውዕል ዝኣተወ መርበብ ሆስፒታላት ኣቢሉ ናይ ሆስፒታል ምእታው ክንክን ክትረክብ ክድግፈካ እዩ። ሴቭ ዘ ቺልድረን ብመንገዲ ሕክምናዊ ህጹጽ መስመሮም 01280770146 ወይ 012 80769456 ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።24/7 ይሰርሕ ኣሎ።

ካሪታስ ወይ ሓደ ትካል ንሓለዋ ንኽንሕሉ ዝሕግዙና ሳኒታይዘር ወይ ናይ ጽሬት መሳርሒታት ይህበና ድዩ?

 • ኣብዚ ሕዚ እዋን መሻርኽቲ ሳኒታይዘር ኣይዕድሉን ኣለው። መሻርኽቲ ነዚ ኣገልግሎት ክህቡ እንተጀሚሮም፡ ክትሕበሩ ኢኹም።
 • ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ገዛኹም ሳሙናን መከላኸሊ ረኽሲ መሬትን ክህልወኩም ትምከሩ።

ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዘይተታሐዙ ከረጋግጹ እንተ ደኣ ደልዮም ናበይ እዮም ኪኸዱ ዚኽእሉ ? ክንደይ ኢዩ ኸኣ ዝኽፈል ?

 • ሚኒስትሪ ጥዕናን ህዝብን፡ ዝኾነ ኣብ ግብጺ ዝነብር ሰብ፡ ሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ሓዊሱ፡ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ምኽሪ ንኽረክብ፡ መስመር ቴሌፎን (105 ወይ 15335) ወፍዩ ኣሎ። ዝኾነ ስክፍታ ዘለዎ ሰብ በቲ ቫይረስ ከምዝተለኽፈ እንተጠርጢሩ ወይ ድማ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰር ክኸውን ከምዝኽእል ዝጥርጥሩ ምልክታት ጉንፋዕ እንተሃልይዎ።
 • ሚኒስቴር ጥዕናን ህዝብን እውን ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ገምጋምን ክንክንን ዝህባ 28 ሆስፒታላት መዚዙ ኣሎ። እቲ ገምጋምን ክንክንን ኮቪድ-19 ብነጻ እዩ። ገለ ቅድሚ ምእታው ምስ ኮቪድ-19 ብቐጥታ ዘይተኣሳሰሩ መርመራታት ግን ናይ ተጠቃሚ ክፍሊት ኣበርክቶ ከድልዮም ይኽእል እዩ።

ሓደ ሰብ ብኸቢድ ሕክምናዊ ኩነታት ዝሳቐ እንተኾይኑ፡ ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ካርዱ ከሐድስ የድልዮ ድዩ?

ናይ ዑቕባ ሓታቲ ወይ ናይ ስደተኛ ካርድኹም ወይ ናይ ዑቕባ ምስክር ወረቐትኩም ግዜኡ ከም ዝሓለፈ ምስ ተገንዚብኩም ኩሉ ግዜ ምስ UNHCR ክትራኸቡን ቆጸራ ክትሕዙን ይግባእ።

ዋላ ሓደ ካብዞም ሰነዳት ግዜኡ ዝሓለፎ እንተኾይኑ እዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ብመንገዲ UNHCR ዘተግብሩ መሻርኽቲ ክንክን ጥዕና (ካሪታስ፡ ረፉጅ ግብጽን ሴቭ ዘ ቺልድረንን) ይርከቡ፤

 • መባእታዊ ክንክን ጥዕና
 • ሕክምና ሕዱር ሕማማት
 • መባእታዊ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ
 • ንዝተሓላለኹ ጥንሲ ዝኸውን ክንክን ጥዕና ተባዕታይ
 • ህጹጽ ኩነታትን ካልእ ኣገልግሎታት ሪፈራል ክንክንን ንኣገደስቲ ሕዱር ኩነታት።

ናይ ዝኾነ ካብዞም ካርድታት ወናኒ እንተዘይኮንካ፡ ቅኑዕ ወይ ግዜኡ ዝሓለፎ፡ ኣብ መንግስታዊ ትካላት መባእታዊ ክንክን ጥዕና ናይ ምክልኻልን ምፍዋስን መባእታዊ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ከምኡ’ውን ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታላት ህይወት ዘድሕን ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ስደተኛታት ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታላት ዘጋጥሞም ዝፍለጥ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ንምንታይ UNHCR ንናይ ብሕቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ውዕል መርመራ/ሕክምና ኮሮና ዘይገብር?

 • ናይ ኮቪድ-19 ምላሽ ብመንግስቲ ዝምራሕ ኮይኑ፡ ትካላት ሚኒስትሪ ጥዕናን ህዝብን ንዜጋታት፡ ስደተኛታት፡ ሓተቲ ዑቕባ፡ ስደተኛታትን ኣብ ግብጺ ዝነብር ዝኾነ ሰብን ብማዕረ ኣገልግሎት ይህባ ኣለዋ። UNHCR ነቲ ናይ’ቲ ግዝኣት ውጥን ምላሽ ክኽተልን ማዕረ ተበጻሕነት ክረክብን’ዩ።
 • ብተወሳኺ፡ ናይ ብሕቲ መሳለጥያታት መብዛሕትኡ ግዜ ንመርመራን ሕክምናን ኮቪድ-19 ዘድሊ ደረጃ የብሎምን።