ጥዕና

ብሕማም ቫይረስ ኮሮና ን ነፍሰይ ወይ ኻኣ ን ሓደ ካብቶም ኣባላት ሲድራ ቤተይ እንተ ደኣ ጠርጢረዮ እንታይ እየ ዝገብር?

ሚኒስትሪ ጢዒናን ብዝሒ ህዝብን ግብጺ ን ቫይረስ ኮሮና ዝምልከት ሕቶታትን   ሕክምናዊ ሓገዝን ንምሕታት ኣብ መላእ ሃገር  ናይ እመርጀንሲ ቁጽሪ ተለፎን (105) ጌሩ።

ምስ ብ ቫይረስ ኮሮና ዝተጠርጠሩ ስድራቤት ኢየ ዝነብር፡ ግን ን ነፍሶም ክውሹቡዋ ኣይ ክእሉን ኢዮም።እንታይ ኢየ እሞ ዝገብር?

 • ብ ናይ ኢመርጀንሲ/ህጹጽ ቁጽሪ ተለፎን (105) ጌርካ ን ሚኒስቲሪ ጥዒና ብዝዓባ ኩነታትካ ንምሕባርን ምኽሪ ንምርካብን ደዉል።
 • ብሙልኡ ገዘኻ ኒፋስ ከም ዝረክብ ኻኣ ግበር።
 • ኣብ ገዛኻ ናይ ገጽ ማስኬራ እንተ ደኣ ኣሎ ክሳብ ዝኾነ ሓገዝ ካብ ሚኒስትሪ ጥዒና ትረክብ ንቲ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፉ ከይ ከዉን ትጥርጥሮ ሰብ ማስኬራ ከም ዝገብር ሓብር።
 • ማስኬራ ይውጽእ ኸሎ በቲ ናይ ድሕሪት መእሰሪኣ ጥራይ ከይሕዛ ሓበሮ። ምኽንያቱ እቲ ቫይረስ ኣብ  ኢዱ ከይ መጽእ፡ ከምኡ ዉን ነታ ጌሩዋ ዝነበረ ማስኬራ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ናይ ጉሓፍ ሳኬት ምቅማጥ።
 • ዝኾነ ናይ ገጽ ማስኬራ ኢንተ ደኣ ዘይተረኽበ፡ ብናይ ወረቅት ሶፍቲ ኣፉን ኣፍንጨኡን ኣብ ግዜ ሳዓልን ምህንጣስ ንኽሽፋን ኢዩ ዝግባእ።
 • ልከዕ ከምታ ናይ ማስኬራ ኣውጻጸኣ ጥንቃቀታት ጌርካ ንተን ዝተጠቀመን ሶፍት ኣብ ዝተሸፈነ ናይ ሞግሓፊ ሳኬት ከምዝገብር ኣለዎ።
 • ኣብ ግዜ ምእላይ ሑሙም ንፍሲኻ ንምክልኻል ማስኬራ ምግባር ከድሊየካ ኢዩ። ምስ ወደእካ ኸኣ  ነታ አርካያ ዝነበርካ ማስኬራ ብሰለማዊ መንገዲ ኣብ ናይ ጉሓፍ ሳኬት ኣቀምጥ።
 • ማስኬራ ኣብ ዘይ ሁሉወሉ ኢዋናት ርሕቅትካ እና ሐለኻ (ብዝዋሓደ ናይ 2 ሜትሮ)፡ ን ሰዓልን ምህንጣስን ግምት ኸኣ ሃብ።
 • ብሱሩዕ መንገዲ ን ኢድካ ብማይን ሳምናን ምሕጻብ ኣዘውትር። ኣልኮላዊ ጽረ ነፍሳት ጌርካ ኸኣ ኢድካ ልከ።
 • ኩሉ ቦታታት ኣብ ገዘኻ ዘሎ ብ ኣልኮላዊ ጽረ ነፍሳት ነስንሶ።ዝኮነ ንመግቢ ዝዘውተርካየን ኣቅሑ ኣጸቢቅካ ብሳምናን ማይን ጌርካ ኸኣ ሕጸብ።

ናይ UN/ዩ ኤን ካርደይ ስለዘጥፋእኩ / ዕለት ምሕዳሳ ስለዝኣኸለት ኣብ ህዝባዊ ትካል ጥዕና ተቃባልነት ኣይ ረኸብኩን? እንታይ እየ ዝገብር?

 • ከም ቀንዲ ኽንክን ጥዕና ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዝሒ ህዝብን ዝኣመሰለ ህዝባዊ መሳለጥያታት ጥዕና ነቲ ቐንዲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ንምሃብ ይሕግዝ ኢ ዩ፣ ካርድታት UN  ኣይምርምርን  እዩ ኣብ ኣገልግሎት ህጹጽ ክፍሊ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን ከምኡ እዩ ዚውዕል።ا
 • ሆስፒታል ክትኣቱ ኢንተ ደኣ ደሊኻ ፡ ህጹጽ ኵነታት እንተ  ደኣ ኣጋጢሙካ   እሞ ኸኣ ናይ UN ካርድ እንተ ዘይብልካ ወይ ኸኣ ግዜ ምሕዳሱ  ኢንተ ደኣ ሓሊፉ ናብቲ ሴቭ ዘ ቺልድረን ዚበሃል  ምስ UN  ዝተሓጋገዝ  ትካል ኽትከይድ ኣሎካ ። እሶም ድማ በቲ ውዕል ዝተግብረ ምስኦም ዝትሓጋገዝ ሆስፒታል ኣቢሎም  ናብ ሆስፒታል ንኽትኣቱ ክሑጉዙኻ እዮም።

ክሪታስ ወይ ዝኾነ ምስ UN ዝተሐጋገዛ ዉዱባት ጸር ነፍሳት ወይ ናይ ጽሬት ናውቲ ብሰላም ክነብር ዝሕግዝ ኣለዎም ዶ?

 • ኣብዚ እዋን እዚ  ጸረ ነፍሳት ኣይህቡን እዮም ዘለዉ ። መጻምድቲ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክቕርቡ እንተ ደኣ ጀሚሮም ክትሕበሩ  ኢኹም ።
 • እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ኣብ ቤትካ ሳሙናን ባይታ ጽሬትን ኪትሕዝ ኣለካ

ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዘይተታሐዙ ከረጋግጹ እንተ ደኣ ደልዮም ናበይ እዮም ኪኸዱ ዚኽእሉ ? ክንደይ ኢዩ ኸኣ ዝኽፈል ?

 • ሚኒስትሪ ህዝባዊ ጥዕና ንዝዀነ ይኹን ኣብ ግብጺ ዝነብር ሰብ እንኮላይ ነቶም ዕቝባ ዝደልዩን ስደተኛታትን ብዛዕባ ኮሮናቫይስ  ኮሮና ምኽሪ ክሓትሉ  ዝኽእሉ  መራኸቢ መስመር  (105) ኣቚሙ ኣሎ ፡ዝዀነ ይኹን ሰብ እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም እንተ ተጠራጢሩ ወይ ኸኣ ምስ ኮሮናቫይስ ከም ዝተተሓሓዘ ዚጠራጥር ምልክት ኢንፍሉወንዛ እንተ ኣለይዎ ።
 • ሚኒስትሪ ጥዕና ውን ን ኮሮና ንምግምጋምን ንምክንኻንን 28 ሆፕታላት መዲቡ ኣሎ. ግምገማን ክንክንን ጉዳያት ኮሮና ብናጻ ኢዩ።

ገሊኦም ከቢድ ሕማም ዘለዎም ሰባት ናብ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ምእንቲ ኺኣትዉ ካርድታቶም ኬሐድሱ ኣለዎም ።

 • ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝህባ ማሻርኽቲ ዩ ኤን ከም (ካሪታስ፣ ግብጺ ሸልተር ፣ ፕስቲክ፡ ሴቭ ዘ ችልድረን) ብሰንኪ ዕለቱ ዝሓለፈ ናይ ዕቝባ ዝደልዩ ይኹኑ ካርድ ናይ ስደተኛ ብዘየገድስ ነዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ከይ-የቋርጽዎ መምርሒ ተዋሂብዎም ኣሎ ።
 1. ቀንዲ ኽንክን ጥዕና ።
 2. ሕዱር ሕማም ንምሕካም።
 3. ቀንዲ ኽንክን ኣእምሮኣዊ ጥዕና ።
 4. ንኣጸጋሚ ጥንሲ ዚኸውን ክንክን ጥዕና ምፍራይ ።
 5. ንሕዱር ሕማም ዚኸውን ህጹጽ ኵነታትን ካልእ መወከሲ ኣገልግሎትን ።
 • ብዘይካዚ እቲ ቘጸራ ወይ ወረቐት ምስክር ይውዳእ ኣይውዳእ ብዘየገድስ ነቶም ወረቐት ዚሕዙን ምስክር ወረቐት ዕቝባ ዚሕዙን ህጹጽ ሕክምናዊ ኽንክንን ህጹጽ ክንክን ስነ ኣእምሮን ብዚምልከት ።

ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ነቲ ስደተኛታት ኣብ ህዝባዊ ሆስፒታላት ዜጋጥሞም ዘሎ ፍሉጥ ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው ንኮሩና ንምምርማር ወይ ንምሕካም ምስ ናይ ብሕቲ ሰብ ሞያ ሕክምና ስለምንታይ ውዕል ዘይገብሩ እዮም?

 • እቲ ኮሮናቫይስ ነቲ ሕማም ንምርግጋጽ ዜተኣማምን ኣብያተ-ምከራኸሪታት ሚኒስትሪ ጥዕና መርመራ ይገብረሉ ኣሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ድማ ዜጋታት ስደተኛታት ዕቝባ ዚደልዩ ስባትን ከምኡውን ኣብ ግብጺ ንዚነብር ዝዀነ ይኹን ሰብ ብማዕረ ናይ ህዝቢ ጥዕና ስጕምትታት ክንክን ወይ ንበይኖም ናይ ምፍላይ ስጕምትታት ይወሃብ ኣሎ። ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ነቲ መንግስቲ ዘውጽኦ መደብ ምላሽ ንምሃብን ብማዕረ ናብኡ ንምእታው ስምመዕ ገበረ ።
 • ነዚ ለብዒ እዚ ንምቍጽጻር ሃገራውነት ነዚ ለብዒ እዚ ዚህቦ ምላሽ ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዝሒ ህዝብን ዚመርሖ እዩ ፣ ናይ ብሕቲ ትካላት ከኣ ንጥዕና ህዝቢ ዚምልከት ስጕምትን ክንክንን የብሉን ። ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ነዚ ለብዒ እዚ ንምቍጽጻር ሃገራዊ ስጕምቲ ንምውሳድ ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን ሚኒስትሪ ጥዕናን ህዝብን ጥራይ ኢዩ ዝምባጻዕ ።

ማሕበረሰባት ናይ ማሕበረሰብ ኣኼባታትን ተመሳሳሊ ርክባትን ክገብሩ ዘይፍቀደሎም እንተድኣ ዀይኑ ብዛዕባ እቲ ኮሮናቫይረስ ዘለዎም ፍልጠት ከዕብዩ ዝኽእሉ ብኸመይ ኢዮም?

 • ሰበ-ስልጣን ግብጺ ኣብያተ-ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲታት ማእከላት መንእሰያት ንምንካይ ኢቲ ቫይረስ ምድንጓይ ጌሮም ከምኡውን ካብ ምምሕልላፍ ኤች. ኣይ. ቪ. ስለዚ ናይ ማሕበረሰብ ኣኼባታትን ርክባትን ነቲ ኣብ ግብጺ ዝግበር ናይ ህዝቢ ጥዕና ስጕምትታት ክስዕብ ኣለዎ ።
 • ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ከምኡውን ማሻርኽታ ነቲ ኣብ ናይ ዩ. ኤን. ኤች. ሲ. ኣር. ዝርከብ ንጥፈታት ቅድሚ ምንካዮም ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዝሒ ህዝብን ኣብማእከላት ተቐበልቲ ጋሻ ናይ መጠንቀቕታ ጽሑፋት ኣዳልዮም ገለ ብጾት ከኣ ነቲ ናይ መጠንቀቕታ ጽሑፋት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዝሒ ህዝብን ናብ እተፈላለየ ቛንቋታት ተርጐምሞ።
 • ዩ ኤን ኤች ሲ ኣር. ከምኡውን ማሻርኽታ ነቲ ኤች. ኣይ. ቪ. ዘምጽኦ ሓደጋታት ንምቍጽጻር ዝግበር ኣኼባታትን ርክባትን ብዝምልከት ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዝሒ ህዝብን ዘውጽኦ ናይ ምክልኻል ስጕምትታት ኣብ ግምት ብምእታው ተወሳኺ ናይ ወፍሪ ሃብቲ ምሃብ ክቕጽሉ ኢዮም.
 • ንዅሉ እቲ ንምክልኻል ዚሕግዝ ሓበሬታ ኣብዚ ሊንክ እዚ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፦ https://trello.com/c/KBXVuDwj