ምጥርናፍ ስድራቤት

ምሕላው ሓድነት ስድራቤት ኣገዳሲ ሰብኣዊ መሰል እዩ። ምጥርናፍ ስድራቤት ማለት ጽግዕተኛታት ኣባላት ስድራቤት ከም ቆልዑ፡ መጻምድቲ፡ ወለዲ ወዘተ ድሕሪ ናይ ምፍልላይ ግዜ ኣብ ሓደ ክእከቡ ከለዉ እዩ። ብሓፈሻ፡ ምጥርናፍ ስድራቤት ንርክባት ውላድ/ወላድን ሰብኣይ/ሰበይትን ዝከኣል እዩ፡ እቲ ኣባል ስድራቤት ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካ፡ ወይ ኣውስትራልያ ኣብ እትርከብ ሃገር ዝነብር እንተኾይኑ። ካብዚ ግን ፍሉያት ኣለዉ፡ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ዝተፈላለየ ጠለባት ኣለዋ።

መን እዩ ንጥርናፈ ስድራቤት ብቑዕ?

ኣብ ግብጺ ስድራቤቶም ኣምጺኦም ክጽንበሩዎም ንዝደልዩ ስደተኛታት/ሓተትቲ ዑቕባ ፍሉይ ኣገባብ ምጥርናፍ ስድራቤት ከምዘየለ ኣስተውዕሉ። ብሓፈሻ ንኣዝማድ ናይ ሓደ ዓመት ሕጋዊ መንበሪ ንዘለዎም ወጻእተኛታት ናብ ግብጺ ናይ ምእታው ቪዛ ኣሎ። እዚ ንገለ ብሄራትን ካብ ኤምባሲኦም ዝድግፍ ደብዳበ ምስ ዝቐርቡን ዝምልከት እዩ። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ውልቀሰባት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ኤምባሲ ዓረብ ሪፓብሊክ ግብጺ ኣብ ዝነብሩሉ ሃገሮም ክቐርቡ ይኽእሉ።

ኣብ ግብጺ ዝርከብ UNHCR ብዛዕባ ምጥርናፍ ስድራቤት ንግብጺ ውልቃዊ ምኽሪ ከምዘይህብ ክንሕብር ንላቦ።

ምስ ሓደ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ዝነብር ኣባል ስድራቤት (ንኣብነት ኣብ ኤውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣውስትራልያ) ዳግማይ ምትእኽኻብ ሕግታት እታ ሃገር ዝግዛእ ኮይኑ፡ ኣብቲ ዘመድካ ዝተዋህቦ ዓይነት ሕጋዊ ደረጃን እንታይነት ናትካን ይምርኮስ ርክብ. ዘመድካ ኣብታ ዝነብሩላ ሃገር ምስ ጠበቓ ወይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ድሕሪ ምዝርራብ ብዛዕባ ብቕዓትካ ክመክር ክኽእል ኣለዎ።

ኣብ መስርሕ ምጥርናፍ ስድራቤት መን ክሕግዘካ ይኽእል?

ኣብ ግብጺ ስደተኛ ወይ ሓታቲ ዑቕባ እንተኾንካ፡ ምስቶም ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኣብ (ኣውሮጳ፡ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣውስትራልያ) ዝነብር ኣባል ስድራቤት (ኣባል ስድራቤት) ክትራኸብ እንተደኣ ጌርካ፡ UNHCR ብመንገዲ ናትና ምስ ጠበቓ ከተራኽበካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። መርበብ ኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ወጻኢ ሃገራት፡ ወይ ድማ UNHCR ምስ ሕጋዊ መሻርኽቲ ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ፕሮጀክት። እዚ ድማ ኣብታ ክትበጽሓሉ እትሓስበላ ሃገር ዝምርኮስ እዩ።

ሓገዝ ንምርካብ፡ ብመንገዲ [email protected] ናብቲ ኣብ ግብጺ ዝርከብ ትኹረት ምጥርናፍ ስድራቤት UNHCR ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ስድራቤትኩም ኣበይ ከምዘለዉ እንተዘይፈሊጥኩም፡ ወይ ክትረኽብዎም እንተዘይክኢልኩም፡ ሓገዝ ንምርካብ ምስ ኣህጉራዊ ኮሚተ ቀይሕ መስቀል (ICRC) ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፡ ካብ ሰንበት ክሳብ ረቡዕ ካብ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 15፡00። ኣብ ቁጽሪ 84፡ 104 ጽርግያ፡ ሃዳየክ ኤል ማዓዲ ካይሮ፡ ግብጺ (ቁጽሪ ተሌፎን፡ +20225281540/+20225281541/+20225281548) ዝርከብ።


ንስኻን ዘመድካን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምጥርናፍ ስድራቤት ምስ ኣመልከትኩም፡ ጉዳይኩም ከም ዝጸድቕ ውሕስነት የለን። እቲ መስርሕ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብዙሕ ሰነዳት ክቐርብን ክትሳተፍ ዝግባእ ቃለ መሕትትን ኣሎ። UNHCR ንውልቃዊ መደባት ምጥርናፍ ስድራቤት ዝምልከት ናይ ግዜ ገደብ ክመክር ኣይክእልን እዩ። ኣብ መስርሕ ዝርከብ ናይ ስድራቤት ምጥርናፍ መመልከቲ እንተሃልዩኩም፡ በጃኹም ናብ ኣቓልቦ UNHCR ኣምጽእዎ፤ UNHCR ሓገዝ ክህብ ይኽእል እዩ፣ ቪዛ ዝረኸቡ ዕዉታት ኣመልከትቲ ካብ ግብጺ ንኽወጹ ፍቓድ መውጽኢ ንኽረኽቡ ምሕጋዝ ሓዊሱ።