Gorsa Fayyaa

Ani/mucaa/abba manaa/haati manaa koo COVID-19n qabame jedhee yoo shakke maal gochuu qaba?

Ministeerri Fayyaa fi Uummataa Masrii gaaffilee asoosama Koronaavaayirasii ilaalchisuun fi gaaffii gargaarsa yaalaa Guutummaa Masriitti gaafataniif sarara bilbilaa (105 ykn 15335 bilbili) diriirsee jira.

Nama COVID-19n qabame jedhee shakku waliin mana jireenyaa sana nan qooddadha. Maal gochuu danda'a?

 • Gorsa barbaaduuf fi/ykn dhimma isaanii isaaniif gabaasuuf sarara gargaarsaa Ministeera Fayyaa (105 ykn 15335) bilbiluu qabdu. Gama biraatiin ammoo, guutummaan manaa hanga danda’ametti qilleensa akka qabaatu gorfamtu (yoo danda’ame foddaa keessan banaa ta’ee fanjii qabsiisi).
 • Yoo danda’ame namni COVID-19n shakkame kutaa addaa keessa turuu qaba, tuttuqaa hin barbaachifne irraa fagaachuu qaba. Yeroo hunda yoo xiqqaate fageenya meetira 1 qabaachuuf yaali.
 • Haguuggii fuulaa mana keessatti yoo argame, yeroo walitti dhiyeenyaan wal qunnaman hundatti namni COVID-19n shakkames ta’e namni biraa haguuggii fuulaa uffachuu qaba.
 • Yeroo haguuggii fuulaa baaftan harka akka hin faalneef laasiiwwan duubaa fayyadamuun, balfa jabaa haguuggii qabu keessa kaa’uudhaan qulqullinaan gataa. Yoo haguuggii huccuu fayyadamaa jirtan guyyaa itti fayyadamtan hunda booda dhiqadhaa.
 • Yoo haguuggii fuulaa hin argamne dhukkubsataan yeroo qufa’uu ykn haxxifachuu barbaadu hundatti waraqaa tishuu fayyadamuun fuula isaa haguuggachuu danda’a. Dhukkubsataan tishuu hidhii fi afaan isaa fuuldura kaa’uu qaba.
 • Waraqaa tishuu akkuma haguuggii keessa jiranitti, qamadii balfa jabaa haguuggii qabu keessa kaa’uudhaan ofirraa baasuu.
 • Harka keessan yeroo hunda bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu mirkaneessaa. Yoo saanitaayizaroota alkoolii irratti hundaa’an qabaattan, kanneenis fayyadamuun ni danda’ama.
 • Lafa, bakka jajjaboo nyaachuuf itti fayyadamtanii fi bakka biroo harka keessaniin yeroo baay’ee tuqxan kamiyyuu bishaan, saamunaa ykn qoricha farra vaayirasiitiin yeroo yeroon disinfeekshinii gochuu mirkaneessuu.
 • Namni COVID-19n shakkame guyyoota 3n darban ho’a qaamaa malee yoo ta’e yoo xiqqaate guyyoota 10 booda adda bahuu danda’a.

Yoo qorannoon COVID-19n qabame ta’e tarkaanfiiwwan/of-eeggannoo addaa fudhachuu qabu maal fa’i?

 • Tarkaanfiiwwan fayyaa hawaasaa biyyoolessaa deebii weerara COVID-19 lammiilee, koolu galtoota, baqattootaa fi godaantota hunda walqixa raawwatiinsa qabu.
 • Namni mallattoo salphaa qabu yoo xiqqaate guyyoota 10f ofirraa baasuun ni gorfama. Yoo guyyoota 3n dhumaa ho’a qaamaa malee ta’an adda baasuun xumuramuu danda’a.
 • Namni mallattoo cimaa qabu hospitaala MOHP isa dhiyoo jirutti kunuunsa argachuu qaba. Bakka deemuu dandeessan beekuuf 105 ykn 15335 bilbilaa. MOHP COVID-19 hamaadhaaf kunuunsa hospitaalaa bilisaan ni kenna.
 • Namni kamiyyuu nama COVID-19 qabamuun isaa mirkanaa’e waliin wal qunnamtii qabaatee ture mallattoo dhukkubichaa irratti dammaqinaan yoo mul’ate guyyaa 10f ofirraa bahuu qaba.
 • Yoo rakkoon addaa ykn jijjiiramni isin mudate, maaloo UNHCRtti gabaasaa Infoline yookaan kan wal’aansaa miiltoo.

Kaardii UNHCR koo waanan dhabeef/yeroon isaa waan darbeef dhaabbata fayyaa hawaasaatiin tajaajila naaf dhorkamee jira. Maal gochuu danda'a?

Dhaabbileen fayyaa hawaasaa kanneen akka Ministeera Fayyaa Dhaabbileen eegumsa fayyaa sadarkaa duraa tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa kennuudhaaf kaardii UNHCR hin ilaalan tajaajila kutaa balaa tasaa Ministeera Fayyaa irrattis kanuma. Yoo balaan hatattamaa hospitaala ciisuu barbaadu si mudatee fi kaardii UNHCR yeroon isaa darbe qabaatte/kaardii kee dhabde, michuu rifaralaa UNHCR Save the Children karaa neetworkii hospitaalota waliigaltee qabuun kunuunsa hospitaala ciisuu akka argattu si deeggara. Save the Children karaa sarara bilbilaa balaa tasaa yaalaa isaanii 01280770146 ykn 012 80769456 qunnamuu dandeessu.It is operating 24/7.

Caritas ykn dhaabbati tokko eegumsa akka qabaannu nu gargaaran saanitaayizarii ykn meeshaalee qulqullinaa ni kennaa?

 • Michoonni yeroo ammaa saanitaayizarii raabsaa hin jiran. Michoonni tajaajila kana kennuu yoo jalqaban, isin beeksifna.
 • Gidduu kana saamunaa fi qoricha farra vaayirasii lafaa mana keessanitti akka argamu gorfama.

Namoonni vaayirasichaan akka hin qabamne mirkaneessa barbaaduu yoo barbaadan qorannoof eessa deemuu danda'u? Akkasumas gatii akkamiitiin?

 • Ministeerri Fayyaa fi Uummataa koolugaltootaa fi baqattoota dabalatee namni Masrii keessa jiraatu kamiyyuu waa’ee COVID-19 gorsa akka barbaaduuf sarara bilbilaa (105 ykn 15335) kenneera. Namni yaaddoo qabu kamiyyuu vaayirasichaan qabamuu isaa yoo shakke ykn mallattoo dhukkuba infuleenzaa COVID-19 waliin walqabatee jiraachuu danda’a jedhanii shakkan yoo qabaate.
 • Ministeerri Fayyaa fi Uummataa COVID-19 waliin walqabatees hospitaalota 28 madaallii fi kunuunsa akka kennan muudeera. Madaallii fi kunuunsi COVID-19 bilisa. Qorannoowwan seensa duraa tokko tokko kallattiin COVID-19 waliin wal hin qabanne garuu gumaacha kaffaltii fayyadamaa barbaadu ta’a.

Namni tokko haala fayyaa hamaadhaan yoo rakkate tajaajila fayyaa argachuu danda’uuf kaardii isaa haaromsuu qabaa?

Yeroo hunda UNHCR qunnamuu fi kaardii koolu galtummaa ykn baqataa kee ykn ragaan koolu galtummaa kee yeroon isaa akka darbe yoo hubatte beellama qabachuu qabda.
Sanadoota kana keessaa tokko yeroon isaa yoo darbellee tajaajiloonni armaan gadii karaa UNHCR michoota kunuunsa fayyaa hojiirra oolchan (Caritas, Refuge Egypt fi Save the Children) ni argamu:

 • Kunuunsa fayyaa sadarkaa tokkoffaa
 • Wal’aansa dhukkuboota yeroo dheeraa
 • Kunuunsa fayyaa sammuu sadarkaa tokkoffaa
 • Ulfa walxaxaa ta’eef kunuunsa fayyaa walhormaataa
 • Haala yeroo muddamaa fi tajaajila kunuunsa rifaralaa biroo haalawwan yeroo dheeraa murteessoo ta’aniif.

Yoo ati abbaa kaardii kana keessaa tokkollee hin taane, seera qabeessa yookiin yeroon isaa darbe, tajaajila kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa ittisaa fi fayyisuu dhaabbilee kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa mootummaa fi kunuunsa yaalaa hatattamaa lubbuu baraaruu hospitaalota mootummaa keessatti argachuu ni dandeessa.

Qormaata beekamaa baqattoonni hospitaalota mootummaa keessatti mudatan ilaalcha keessa galchuun UNHCR maaliif dhaabbilee tajaajila dhuunfaa kennan qorannoo/wal’aansa koronaatiif kontiraata hin godhu?

 • Deebiin COVID-19 mootummaan kan hoogganamu yoo ta’u, dhaabbileen Ministeera Fayyaa fi Uummataa lammiilee, baqattoota, koolu galtoota, godaantotaa fi nama biyya Masrii keessa jiraatu kamiifuu tajaajila wal qixa kennaa jiru. UNHCR karoora deebii mootummaa kabajuu fi walqixa akka argatan gochuudha.
 • Kana malees, dhaabbileen dhuunfaa yeroo baay’ee qorannoo fi wal’aansa COVID-19f ulaagaa barbaachisu hin qaban.