Maatii Walitti Makamuu

Eegumsi tokkummaa maatii mirga namoomaa barbaachisaa dha. Maatii walitti makamuu jechuun miseensonni maatii hirkattummaa qaban kan akka ijoollee, haadha warraa, warri fi kkf yeroo addaan ba’anii walitti fidaman. Walumaagalatti, walitti dhufeenya daa’imaa/warra fi abbaa warraa/haadha manaatiif maatii walitti makamuun ni danda’ama, yoo miseensi maatii sun biyya Awurooppaa, Ameerikaa Kaabaa, ykn Awustiraaliyaa keessa seeraan jiraatu ta’e. Garuu kanaan ala kan jiran yoo ta’u, biyyi hundi ulaagaa adda addaa qaba.

Maatii walitti makamuuf eenyutu ulaagaa guuta?

Hubadhaa, baqattoota/koolu galtoota maatii isaanii fidanii gara Gibxiitti akka isaanitti makamaniif hojimaanni addaa maatii walitti qabuu akka hin jirre. Walumaagalatti, firoota lammiilee biyya alaa jiraattota waggaa tokkoo seera qabeessa ta’aniif viizaan gara Masrii seenuuf ni jira. Kunis saba murtaa’oo fi xalayaan deeggarsa imbaasii isaanii irraa kennamu irratti raawwatiinsa qaba. Namoonni dhuunfaa biyya alaa jiran odeeffannoo dabalataa argachuuf Imbaasii Rippabiliika Arabaa Masrii biyyoota jiraatanitti dhiyaachuu ni danda’u.

UNHCR Masrii keessatti maatii walitti makamuu irratti gorsa dhuunfaa Masriif akka hin kennine beeksifna.

Miseensa maatii biyya sadaffaa keessa jiraatu (fakkeenyaaf Awurooppaa, Ameerikaa Kaabaa, Awustiraaliyaa) waliin deebi’anii walitti dhufuun seera biyya sanaa kan bitamu yoo ta’u, gosa sadarkaa seeraa firri kee kennamee fi maalummaa kee irratti hundaa’a hariiroo. Firri kee ogeessa seeraa ykn hojjetaa hawaasummaa biyya jiraatan waliin erga haasa’ee booda ulaagaa kee gorsuu danda’uu qaba.

Adeemsa maatii walitti makamuu keessatti eenyutu si gargaaruu danda’a?

Yoo baqataa ykn koolu galtummaa Gibxii taate, miseensa maatii (miseensota) maatii seeraan biyya sadaffaa (Awurooppaa, Ameerikaa Kaabaa, Awustiraaliyaa) keessa jiraatan waliin walitti makamuuf yoo kaayyeffatte, UNHCR karaa keenya abukaatoo waliin si wal qunnamsiisuuf gargaaruu danda’a networkii waajjiraalee biyya alaa, ykn pirojektii UNHCR michuu seeraa waliin hojjechaa jiru. Kunis biyya itti yaadame irratti hundaa’a.

Gargaarsa argachuuf, bakka xiyyeeffannoo maatii UNHCR walitti makamuu maatii Masrii keessatti argamu karaa [email protected] dhaquu dandeessu

Yoo maatiin keessan eessa akka jiran hin beekne, ykn isaan qunnamuu hin dandeenye, gargaarsa argachuuf Koree Fannoo Diimaa Idil-addunyaa (ICRC) qunnamuu dandeessu: Wiixata hanga Roobii sa’aatii 9:00 hanga 15:00tti. Lakk.


Atii fi firri kee maatii walitti makamuu biyya sadaffaatti erga iyyattee booda dhimmi kee akka ragga’u wabii hin jiru. Adeemsi isaa dheeraa ta’uu kan danda’u yoo ta’u yeroo baay’ee sanadoonni baay’een dhiyeessuu fi gaaffii fi deebii irratti argamuuf jiru. UNHCR sagantaa maatii dhuunfaa walitti makamuu irratti yeroo gorsuu hin danda’u. Iyyata maatii walitti makamuu adeemsa irra jiru yoo qabaattan, maaloo UNHCR’tti fidaa; UNHCR iyyattoota milkaa’oo viizaa argatan hayyama ba’uu akka argatan gargaaruu dabalatee gargaarsa kennuu danda’a ta’a.