حقوق و الزامات (مسوليت ها)

به عنوان یک متقاضی حمایت بین الملل در ترکیه٬ شما از یک سری حقوق برخوردار می شوید. ولى همچنين تعهدات و الزاماتی خواهید داشت. شما باید از قوانین ترکیه پیروی کنید. و بنا بر قوانين تركيه شما بايد نزد اداره امور مهاجرت استانى شهرى كه به آن ارجاع داده شده ايد ثبت نام كنيد.

قوانین ترکیه در ارتباط با اتبا ع خارجی تعهداتی را برای شما، به عنوان متقاضی حمایت های بین المللی، به همراه دارد. ممكن است از شما خواسته شود كه در مراكز پذيرش تعيين شده در شهر خود كه توسط مقامات مشخص می شود بمانید.همچنین در صورت درخواست،  شما بايد گزارش اقامت خود را به مقامات بدهيد.

در زمان ثبت نام نزد مقامات، به شما اطلاعات لازم درباره روند كارها و تعهداتى كه شما ملزم به انجام آنها هستيد داده خواهد شد. در هر كدام از حالات زير پرونده شما براى حمايت بین الملل ملغی در نظر گرفته ميشود:

  • شما سه بار پياپى و بدون توضيح قابل قبولى برای مصاحبه حضور پيدا نكنيد.
  • شما از وظیفه خود مبنی بر گزارش دادن تعهدات خود سه بار پياپى و بدون هیچ توجیهی سرپيچى كنيد.
  • شما به شهرى كه به ان ارجاع داده شده ايد نرويد.
  • شما شهری که به آن ارجاع داده شده اید را بدون اجازه از مقامات ترک كنيد.
  • شما از دادن اطلاعات شخصى به مقامات سر باز زنيد.
  • شما به تعهدات خود در مرحله ثبت نام و مصاحبه عمل نکنید.
  • طبق قوانین ترکیه در ارتباط با توابع خارجی، در صورت عمل نکردن به تعهدات خود ممکن است حقوق شما در ترکیه محدود و و یا تقاضای شما برای دریافت حمایت بین الملل از طرف اداره کل مهاجرت رد شود.

به هر ترتيب، مطلع باشد که حق دسترسی به آموزش و بهداشت عمومی شما با انجام تعهداتتان محدود نمی شود. اگر در ارتباط با دسترسى به آموزش و بهداشت خود با مشكلى برخورد كرديد ميتوانيد با كميسارى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و يا شركاى ان تماس حاصل كنيد.