پذيرش، ثبت نام و مراحل مصاحبه تعيين پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل امور پناهندگان

ثبت نام نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

آسام يك سازمان اجرايى براى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان است، كه از طرف كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پناهجويان را ثبت نام مي كند. به جز افراد با تابعيت سوريه و اروپاييان، پناهجويان از تمام مليت ها از اين طريق ثبت نام مي شوند.

هنگامى كه شما براى ثبت نام نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آسام مراجعه مي كنيد، با شما و اعضا خوانواده شما مصاحبه كوتاهى انجام مي شود و از اعضا عكس گرفته مي شود. از شما تقاضا مي شود در هنگام مصاحبه مدارک  خود را به همراه داشته باشيد (اعم از مداركش شناسايى، پاسپورت، مدراک پزشكى، گواهينامه رانندگى، و غيره). در طول زمان مصاحبه با زبان خودتان تكلم می كنيد وشما باید توضيح بدهيد چه دلايلى باعث ترک كشورتان شده، و در صورت بازگشت چه اتفاقى براى شما خواهد افتاد. از شما خواسته خواهد شد كه همين توضيحات را در فرمى كه به شما داده خواهد شد نيز يادادشت كنيد.

پس از پايان مراحل ثبت نام، از شما خواسته خواهد شد كه فرمى را امضا كنيد كه محتواى آن رضايت شما براى به اشتراک گذاشتن بعضى از اطلاعات اوليه شما با مقامات (تركيه) است، اين كار  باهدف مساعدت انجام می شود. به شما همچنين نامه مراجعه به يكى از استانهاى تركيه داده خواهد شد. از شما انتظار مي رود براى تكميل ثبت نام به مقامات اداره امور مهاجرت شهرى كه به ان ارجاع داده شده ايد برويد. توجه داشته بشيد كه كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مدرک ارجاع جدگانه اى به شما نخواهد داد.

بعد از مصاحبه ى ثبت نام كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پرونده شما براى بررسى آسيب شناسى بازنگرى می شود. تنها مواردى كه در معرض آسيب هاى بسيارحاد و ريسک های حمايتى هستند امكان دارد به مصاحبه تعيين پناهندگى دعوت شوند. ثبت نام  نزد كميسارياى عالى سازمان ملل امور پناهندگان به طور خودکار به معنا دادن مصاحبه تعيين پناهندگی به شما نخواهد بود.

مراحل مصاحبه تعيين پناهندگی نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان

مصاحبه تعيين پناهندگی که توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انجام ميشود شامل دريافت و بررسى اطلاعات متقاضى پناهندگى  خواهد بود، و هدف تعيين اين مسأ لهاآۀ است كه آيا او واجد شرايط براى دريافت عنوان پناهندگى مي باشد يا خير. به عبارتی دیگر آیا وضعیت آنها با معیار های مشخص شده در اساسنامه ۱۹۵۰ سازمان ملل، و ماده الف عنوان پناهندگی برابری میکند یا خیر.

در ترکیه مصاحبه تعیین پناهندگی توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براساس تعهدات (و اختیارات) تعریف شده و به موازات و هماهنگی با روندی که توسط دولت ترکیه مشخص شده، انجام می شود.

چرا من توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى تعيين وضيت پناهندگى مصاحبه ميشوم؟

تشخيص وضيعت پناهندگى افرادى كه تحت  تعريف "پناهندگى" قرار مي گيرند يكى از قسمت هاى اصلى عملكرد حمايتى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان مى باشد.  كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى حمایت و كمک به كارآمد ترين شيوه با كسانى كه تحت تعریف پناهندگى قرار مي گيرند مصاحبه هاى تعیين پناهندگى را انجام ميدهد. اين روند شامل فراهم كردن يک  راه حل دائم براى آنها نیز مي شود- منظور، خوگیری/ ادغام با كشور ميزبان، فرستادن به كشور ديگر، و يا بازگشت اختيارى به وطن خود مي باشد.

منظور از مصاحبه پناهندگى با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان چيست؟

تشخيص وضعيت پناهندگى از طريق مصاحبه هاى فردى انجام مي شود. اين مصاحبه ها با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان راهيست كه پناهجوها ميتوانند ادعای خود را با جزئیات  ثابت کنند، بطور شخصى توضیح دهند كه دلايل ترک كشور مبدا خود چه بوده و ترس آنها در صورت بازگشت چه چيزهايى می باشد. بنابرين همه اينها به كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كمك ميكند كه درباره ادعاى شخص تصميم گيرى كند. يك افسر ارزیاب نيز مصاحبه را انجام ميدهد، او از پناهجو سوالاتى ميپرسد تا بتواند شرح دلايلى كه باعث ترک كشورش شده را دريافت كند.

مصاحبه تعيين پناهندگیبه چه صورت انجام مي پذيرد؟

مصاحبه تعيين پناهندگی به صورت فردى و جداگانه با هر پناهجو، یعنی متقاضى اصلى و تک تک اعضای بزرگسال خانواده و وابسته در يک پرونده، انجام مي شود. مصاحبه با كمك يك مترجم به زبانى كه توسط پناهجو ترجيح داده شده انجام مي شود، و از پناهجو پرسيده خواهد شد كه آيا مترجم را متوجه مي شود یا خیر.

پناهجو ميتوند ترجيح زن يا مرد بودن مصاحبه كننده را اعلام كند. جزيات محتواى مصاحبه، به همراه تمامى سوالاتى كه توسط افسر ارزياب و جواب هايى كه توسط پناهجو داده ميشود، توسط افسر ارزياب در كامپويتر ثبت ميشود، همچنين برای ضبط صدا رضایت پناهجو پرسیده خواهد شد.

تمامى محتواى مصاحبه تعیين پناهندگى كاملا محرمانه باقى خواهد ماند، و در ابتداى مصاحبه مشاوره های لازم به پناهجو داده خواهد شد. افسر ارزياب از پناهجو خواهد خواست كه به منظور تسهيل امر تصميم گيرى درباره پرونده همكارى كند و تنها حقايق را بيان كند. همچنين به پناهجو يادآورى ميشود كه مصاحبه تعيين پناهندگى و روند تصميم گيرى رايگان مي باشد، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و كلاهبردارى گزارش دهد.

در صورتی که درخواست های احتمالی پناهجویان در مورد همراهی توسط نماینده حقوقی یا شخص ثالث در مصاحبه در موقع مقرر دریافت شود، كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را بررسی خواهد کرد تا در طول مصاحبه تعیین پناهندگی با حضور نماینده قانونی پناهجو٬ یا شخص ثالثی که عملکرد و نوع مشارکت آنها توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان  و منطبق با قوانین استاندارد قوانین جاری سازمانی باشد مد نظرقرار گرفته شود. برای اختیار دادن به این شخص یا نماینده امضای پناهجو نیاز است که كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان به این منظور فرمی تهیه کرده. نماینده صاحب صلاحیت که توسط پناهجو تعیین شده واز طرف كميسارياى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان نیز به رسمیت شناخته شده می تواند مدارک، درخواست ها و عرض حال را از طرف پناهجو ارائه کند و كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را مد نظر و به عنوان الزامات پیگیری خواهد کرد.

مصاحبه تعیين پناهندگى شامل چه مراحلیست؟

اولین گام برای انجام مصاحبه تعیین پناهندگی اطمینان از سلامت پناهجو در هنگام مصاحبه است، همچنين دادن مشاوره درباره حقوقی كه در بالا ذكر شده، وظايفى که پناهجو دارد  و روند مصاحبه می باشد. همچنين از پناهجو درخواست ميشود كه يک سرى اطلاعات اوليه كه در فرم ثبت نام نوشته و مربوط به اوست را تاييد كند و هرگونه مدارک سفر، شناسايى يا مدارک ديگرى كه مايل به نشان دادن است را ارائه دهد. افسر ارزیاب از پناهجو به عنوان شخصی که درخواست حما یت بین المللی کرده است، در مورد الزاماتی که پناهجو بر اساس قوانین ملی ترکیه متعهد به انجام انان می باشد،سوالاتی خواهد پرسید.

پس از ان افسر ارزیاب ازپناهجومی خواهد دلایلی که باعث ترک کشورش شده را توضیح دهد همچنین درباره خانواده، سابقه تحصیلی و گذشته پناهجو سوالاتی پرسیده می شود. علاوه بر این، افسر مربوطه ممكن است درباره اتفاقاتى كه در صورت بازگشت براى پناهجو مي افتد، و دلايل آنها سوالاتی بپرسد.

معمولا مصاحبه به این صورت پایان می پذیرد که از پناهجو سوالاتی برای شفاف سازی یا تائید اطلاعتی که در طول مصاحبه بیان شده پرسیده می شود. و افسرمربوطه از پناهجو مي پرسد كه آیا می خواهد که اطلاعات دیگری به آنچه گفته اضافه کند و آیا سوالی برای پرسیدن دارد یا خیر.

ارتباط با كميسارياى عالى سازمان ملل امور پناهندگان

لطفا اطمینان حاصل کنید که كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن اطلاعات تماس و به روز شما را دارند. شما مي توانيد براى به روز رسانى اطلاعات تماس خود به سایت (http://results.unhcr.org.tr) مراجعه کنید. در این وبسایت شما میتوانید با کلیک بر قسمت به روز رسانی اطلاعات خود را به روز کنید و اين امكان را به شما را ميدهد كه شماره تلفن خود، آدرس و شماره شناسه خود را به عنوان يک خارجى به روز رسانى كنيد. همچنین شما به راحتی می توانید به اطلاعاتی که در پرونده شماست، به اضافه چگونگی وضعیت اقامت خود در ترکیه، دسترسى داشته باشيد.

***اطلاعیه مهم***

تمامى خدماتى كه توسط كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شركاى آن فراهم مي شود رايگان است. شما به هيچ شخصی براى ثبت نام نزد كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، مصاحبه تعیین پناهندگی و باقی خدمات وجهی پرداخت نمی کنید. اگر از شما خواسته شد كه به ازاى هر يک از خدمات مبلغی پرداخت كنيد يا مشكوک شديد كه در معرض كلاهبردارى قرار گرفته ايد، لطفا سریعا به كميسارياى عالى سازمان مللمتحد درامور پناهندگان اطلاع دهيد. در اينجا بيشتر درباره چگونگى شكايت از كلاهبردارى بخوانيد.

علاوه بر این، لطفا در خاطر داشته باشید که در صورت نیاز به اطلاعات بيشتر و مشاوره در مورد روند كارهاى كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شما مي توانيد مستقيما با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و يا شركاى آن تماس بگيريد.