پذيرش وثبت نام نزد مقامات تركيه

دولت تركيه ارائه دهنده اصلی  اين حمايت ها در تركيه است. بنابراين ثبت نام نزد مقامات ترک مهمترين راه دسترسى به اين حقوق در تركيه می باشد. انجام ثبت نام يک الزام مهم براى اتباع خارجى است ، چرا که اقامت آنها را قانونى مي كند و به آنها اجازه دسترسى به خدمات عمومى را ميدهد. ثبت نام از شما در برابر بازگرداندن اجباری به کشورتان حمایت میکند.

بر اساس قانون مربوط به اتباع خارجى و و قوانين بين الملل، براى تحت حمايت قوانين حمايتى بين الملل قرار گرفتن  شما ملزم هستيد كه به طور شخصى براى ثبت نام به اداره كل امور مهاجرت استانى مراجه كنيد (پس ازثبت نام با كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به شما نامه اى براى مراجعه به يكى از استانهاى تركيه داده خواهد شد. از شما انتظار ميرود كه به اداره امور مهاجرت استان در شهرى كه به ان ارجاع داده شده ايد مراجعه كرده وثبت نام خود را نزد مقامات ترک كامل كنيد.)

روند كاردر اداره اموره مهاجرتى استان مشخص می کند که كه آيا شما صلاحيت قرار گرفتن تحت حمايت هاى بين المللى را داريد يا خير. این روند بر اساس حقوق اتباع  خارجى قید شده دركنوانسيون 1951 درباره پناهندگان خواهد بود.

پس از ثبت نام شما در اداره امور مهاجرت استان، يك شماره ثبت نام پرونده حمايت بين المللى براى شما و خانواده شما صادر ميشود. با اين شماره شناسه اقامت شما در تركيه قانونى خواهد بود. پس از صدور اين مدرک شناسايى، به هر شخص يك شماره شناسايى اتباع  خارجى داده خواهد شد (که با 99 شروع می شود). اين شماره شناسایی به شما و اعضاى خوانواده شما اين اجازه را ميدهد كه به مجموعه ای از خدمات و حقوق در داخل تركيه دسترسى داشته باشيد.