حمایتهای بین الملی در ترکیه

حمایت بین‌المللی عنوانیست که به پناهنده ها، پناهنده‌های مشروط و یا به کسانی‌ که تحت قوانین حمایتی و کمکی‌ کشور ترکیه قرار میگیرند اعطا میشود.

شما میتوانید درخواست خود برای حمایت‌های بین‌المللی را نزد استانداری استان خود انجام دهید. اگر شما درخواست خود برای حمایت‌های بین‌المللی را نزد بخش‌های اجرایی قوانین (چه در داخل کشور و چه در سر مرز) تحویل دهید، درخواست شما فی‌ الفور به استانداری گزارش میشود. شما میتوانید درخواست حمایت‌های بین‌المللی را از طرف اعضاء  خانواده همراهتان، مشروط به اینکه (دلایل) این درخواست زمینه مشابه ی با درخواست شما داشته باشد، ارائه دهید. توجه داشته باشید که برای ثبت نام از طرف اعضا بزرگسال خانواده رضایت آنها نیاز است.

با ثبت نام نزد استانداری برای دریافت حمایت‌های بین‌المللی، شما دیگر برای ورود غیر متعارف (غیر قانونی) به ترکیه یا اقامت غیر متعارف (غیر قانونی) مورد اتهام قرار نخواهید گرفت، البته مادامی که دلیل موجهی برای این ورود و یا اقامت وجود داشت باشد.

مصاحبه تعیین و تشخیص وضعیت شما با مقامات ترکیه

مقامات ترک وظیفه اولیه برای دریافت و ارزیابی درخواست شما برای حمایت‌های بین‌المللی را به عهده دارند.

پس از ثبت نام شما نزد کمیساریای عالی‌ سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به شما یک نامه برای مراجعه به یکی‌ از استان‌های ترکیه داده خواهد شد. شما باید به اداره کّل  امور مهاجرت استانی که به آن‌ ارجاع داده شده اید مراجعه کرده و نزد اولیای امر ثبت نام خود را کامل کنید.

هنگام ثبت نام در اداره امور مهاجرت استانی، شما اطلاعاتی‌ مبنی بر اینکه چرا کشور مبدأ، یا محل اقامت قبلی‌ خود، را ترک کرده اید، تجربیات شما بعد از خروج و حوادثی که منجر به درخواست و ثبت نام شدند را ارائه خواهید داد. در طول ۳۰ روز (پس از ثبت نام) یک مصاحبه رو در رو با شما انجام خواهد شد. مصاحبه‌های اضافی در صورت نیاز انجام خواهد شد. قوانین ملی‌ ایجاب می‌کند که محرمانه ماندن (اطلاعات شما) محترم شمرده شود.

ارزیابی درخواست شما در ظرف کمتر از شش ماه پس از ثبت نام نزد اداره کّل امور مهاجرت انجام می‌پذیرد. روند تصمیم‌گیری‌ برای هر فرد جداگانه انجام میشود؛ درخواست‌های که از طرف خانواده ارائه شده باشند یک پرونده در نظر گرفته میشود، و تصمیمی که برای آن پرونده گرفته میشود برای تمامی اعضای خانواده معتبر است. در روند تصمیم گیری، شرایط شخصی‌ شما، وضعیت کنونی‌ شما در کشور مبدأ یا محل سابق اقامت شما در نظر گرفته می شود.